Labyrinth egg sac - Photo  Copyright 2005 Gary Bradley
Photo: G. Bradley